Past directors and supervisors

Council, departments, and committees (2004-2005)

Council, departments, and committees(2004-2005)

Board of directorsDirector:
Ching-Ray Chang(President)、Ting-Kuo Lee(Vice President)、Huan-Chiu Ku、Yuh-Ren Lin-Liu、Chung-Yu Mou、Ching-Song Shen、Li-Chyong Chen、Yeong-Chuan Kao、Gung Chern、Andy Y.G. Fuh、Yuan-Huei Chang、Yung-Sheng Liu、Chuan-Sheng Liu、Wen-Feng Hsieh、Shiow-Fon Tsay、Ming-Fong Tai、Ray-Nien Kwo、Yuan-Hann Chang、Jung-Chun Huang、Minn-Tsong Lin、Jenh-Yih Juang、Juh-Tzeng Lue、Chu-Nan Chang、Huei-Li Huang、Yeong-Der Yao
Supervisor:
Juh-Tzeng Lue、Chu-Nan Chang、Huei-Li Huang、Yeong-Der Yao
Board of directors of General AffairsChing-Ray Chang(President)、Ting-Kuo Lee(Vice President)、Huan-Chiu Ku、Yuh-Ren Lin-Liu、Ray-Nien Kwo
Division of Finance and PersonnelChing-Ray Chang(Director) 、Ting-Kuo Lee、Huan-Chiu Ku、Yuan-Huei Chang、Shiow-Fon Tsay、Yeong-Der Yao
Division of AcademyHuan-Chiu Ku、Ching-Ray Chang、Ting-Kuo Lee、Wing-Huen Ip、Chin-Kun Hu、Wen-Feng Hsieh、Ching-Song Shen、Shih-Lin Chang、Huei-Li Huang、Kwo-Ray Chu 、Shin-Nan Yang、Yew Kam Ho、Jung-Chun Huang、Minn-Tsong Lin
Division of PublicationYuh-Ren Lin-Liu、Pik-Yin Lai、Ching-Ray Chang、Ting-Kuo Lee、Ming-Kong Fung、Chia-Seng Chang、Jessie Jyh-Ching Chang、Wei-Chih Liu、Yi-Chen Cheng、Chao-Ming Fu
CJP Editorial BoardMing-Kong Fung(Editor-in-Chief)、Chia-Seng Chang(Executive Editor)、Yew Kam Ho、Ming-Chih Lee、Hsiang-Nan Li 、Yuh-Ren Lin-Liu、George Wei-Shu Hou、Herng-Er Horng、Shih-Lin Chang、Wei-Min Zhang、Ching-Ray Chang、Chi-Ming Chen、Shin-Nan Yang、Pik-Yin Lai、James Nester、Tzi-Hong Chiueh、Ikai Lo
Physics Bimonthly Editorial BoardJessie Jyh-Ching Chang(Adviser)、Wei-Chih Liu(Editor-in-Chief)、Chao-Ming Fu(Executive Editor)、Chien-Cheng Kuo(Executive Editor)、Dian-Jiun Han(Executive Editor)、Hsuan-Yi Chen(Executive Editor)、Guang-Yu Guo(Executive Editor)、Der-Hsin Wei (Executive Editor)、Jiun-Huei Proty Wu(Executive Editor)、Ting-Kuo Lee、Jiunn-Yuan Lin、Lin Lin、Lin-Wen Chen、Yao-Huan Tseng、Jaw-luen Tang、Guey-Lin Lin、Di-Jing Huang、Chen-Yuan Dong、Chih-Lung Chou、Chien-Nan Liu、Chin-Shan Lue、Mon-Shu Ho、Hsiu-Hau Lin、Yiping Lin、Wen-Bin Jian、Jiunn-Wei Chen
Division of DevelopmentTing-Kuo Lee(Director)、Ching-Ray Chang、Andy Y.G. Fuh、Ming-Fong Tai、Way-Faung Pong、Yuh-Ren Lin-Liu、Shiow-Fon Tsay、Cheng-Chung Chi 、Yung-Sheng Liu、Jenh-Yih Juang、Ray-Nien Kwo、Yuan-Huei Chang
Public Affairs CommitteeYung-Sheng Liu、Chung-Yu Mou、Gung Chern、Minn-Tsong Lin、Ching-Ray Chang、Ming-Fong Tai、Chia-Liang Cheng
International Affairs CommitteeChin-Kun Hu(Chairman)、Ting-Kuo Lee、Shin-Nan Yang、Yew Kam Ho、Cheng-Hsuan Chen、Darwin Chang、Yang-Fang Chen、Tien Tzou Tsong、Cheng-Chung Chi 、Yung-Sheng Liu、Ching-Ray Chang、Lin-Ni Hau、Jenh-Yih Juang、Ray-Nien Kwo
Physics Education CommitteeDer-San Chuu(Chairman)、Shiow-Fon Tsay、Wen-Feng Hsieh、Ching-Song Shen、Ming-Fong Tai、Huei-Li Huang、Yuan-Huei Chang、Yeong-Chuan Kao、W. F. Kao、Yang-Fang Chen、Jung-Chun Huang、Mei-Yin Li(non-voting committee member)
Committee on Women in PhysicsRay-Nien Kwo、Shiow-Fon Tsay、Whei-Jen Chang、Hui-Min Wu、Keng-Ching Lin、Jauyn Grace Lin、Ching Cheng、Jiunn-Ren Roan、Juhn-Jong Lin