Past directors and supervisors

Council, departments, and committees (2006-2007)

Council, departments, and committees (2006-2007)

Board of directorsDirector:
Ting-Kuo Lee(President)、Li-Chyong Chen(Vice President)、Yuh-Ren Lin-Liu、Andy Y.G. Fuh、Chia-Seng Chang、Ching-Ray Chang、Ray-Nien Kwo、Chung-Yu Mou、Yuan-Hann Chang、Jung-Chun Huang、Gung Chern、Minn-Tsong Lin、Yuan-Huei Chang、Jenh-Yih Juang、Yung-Sheng Liu、Wen-Feng Hsieh、Ming-Fong Tai、Juhn-Jong Lin、Jong-Ching Wu、Fu-Jen Kao、Chia-Liang Cheng、Chu-Nan Chang、Huei-Li Huang、Yeong-Der Yao、Tzong-Jer Yang、Huey-Por Chang
Supervisor:
Chu-Nan Chang、Huei-Li Huang、Yeong-Der Yao、Tzong-Jer Yang、Huey-Por Chang
Board of directors of General AffairsTing-Kuo Lee(President)、Li-Chyong Chen(Vice President)、Yuh-Ren Lin-Liu、Andy Y.G. Fuh、Chia-Seng Chang
Division of Finance and PersonnelJung-Chun Huang(President)、Yee Bob Hsiung(Vice President)、Yeong-Der Yao, etc.
Division of AcademyAndy Y.G. Fuh(Director)、Ting-Kuo Lee、Li-Chyong Chen、Yuan-Hann Chang、Jung-Chun Huang、Minn-Tsong Lin、Jenh-Yih Juang、Wen-Feng Hsieh、Jong-Ching Wu、Shih-Lin Chang、Hai Yang Cheng、Hsiang-Nan Li 、Yang-Fang Chen、Shin-Nan Yang、Chin-Kun Hu
Division of PublicationChia-Seng Chang(Director)、Jong-Ching Wu、Fu-Jen Kao、Ting-Kuo Lee、Li-Chyong Chen、Ming-Kong Fung、Shin-Nan Yang、Wei-Chih Liu、Chao-Ming Fu、Mon-Shu Ho、Yi-Chen Cheng、Jiun-Huei Proty Wu、Yuh-Ren Lin-Liu
CJP Editorial BoardChia-Seng Chang(Editor-in-Chief)、Shin-Nan Yang、Ming-Kong Fung、Yew Kam Ho、Chi-Ming Chen、Ikai Lo、Yuh-Ren Lin-Liu、James Nester、Jow-Tsong Shy、Ite A. Yu、Hsiang-Nan Li 、Herng-Er Horng、Chi-Keung Chan、Minn-Tsong Lin、Ting-Wai Chiu、Hsiang-Kuang Chang、Yung-Fu Chen
Physics Bimonthly Editorial BoardMon-Shu Ho(Editor-in-Chief)、Pen-Hsiu Chang、Ting-Kuo Lee、Jiunn-Yuan Lin、Lin Lin、Lin-Wen Chen、Yao-Huan Tseng、Jaw-luen Tang、Chien-Cheng Kuo、Der-Hsin Wei 、Chih-Lung Chou、Chien-Nan Liu、Chin-Shan Lue、Wen-Hao Chang、Ben-Li Young、Chao-Ming Fu(Adviser)
Division of DevelopmentLi-Chyong Chen(Director)、Yuh-Ren Lin-Liu、Andy Y.G. Fuh、Chia-Seng Chang
Public Affairs CommitteeYung-Sheng Liu、Chung-Yu Mou、Gung Chern、Minn-Tsong Lin、Ching-Ray Chang、Ming-Fong Tai、Chia-Liang Cheng
International Affairs CommitteeChing-Ray Chang、Ray-Nien Kwo、Chung-Yu Mou、Yuan-Huei Chang、Yung-Sheng Liu、Juhn-Jong Lin、Ting-Kuo Lee、Tien Tzou Tsong、Yew Kam Ho
Physics Education CommitteeYeong-Chuan Kao(Convener)、Yuan-Hann Chang、Jung-Chun Huang、Gung Chern、Jenh-Yih Juang、Wen-Feng Hsieh、Ming-Fong Tai、Chia-Liang Cheng、Yuan-Huei Chang、Chien-Ho Chou、 Chong Der Hu、Yih-Yuh Chen、Ming-Jeuy Lin、Ching-Chi Chu
Committee on Women in PhysicsJauyn Grace Lin(Convener)、Ching Cheng(Vice Convenor)、Ray-Nien Kwo、Jiunn-Ren Roan、Lin-Ni Hau、Shu-Ching Yeh、Keng-Hsin Lin、Whei-Jen Chang、Fu-Jen Kao、Juhn-Jong Lin