Past directors and supervisors

Council, departments, and committees (2008-2009)

Council, departments, and committees (2008-2009)

Board of directorsDirector:
Jong-Ching Wu、Juhn-Jong Lin、Minn-Tsong Lin、Yang-Yuan Chen、Andy Y.G. Fuh、Di-Jing Huang、Chih-Ta Chia、Chia-Liang Cheng、Wen-Feng Hsieh、Kuang-Yao Lo、Chung-Yu Mou、Fu-Jen Kao、Jung-Chun Huang、Pik-Yin Lai、Ming-Fong Tai、Peilong Chen
Supervisor:
Yeong-Der Yao、Tzong-Jer Yang、Shin-Nan Yang、Yi-Chen Cheng
Board of directors of General AffairsRay-Nien Kwo(President)、Ching-Ray Chang(Vice President)、Li-Chyong Chen、Chia-Seng Chang、Jenh-Yih Juang
Supervisor of General AffairsHuan-Chiu Ku
Division of Finance and PersonnelRay-Nien Kwo(Director)、Ching-Ray Chang, etc.
Division of AcademyJenh-Yih Juang(Director)、Ray-Nien Kwo、Ching-Ray Chang、Shin-Nan Yang、Minn-Tsong Lin、Di-Jing Huang、Andy Y.G. Fuh、Pik-Yin Lai、Wen-Feng Hsieh、Yang-Yuan Chen、Chin-Kun Hu、Yee Bob Hsiung、Shih-Lin Chang, etc.
Division of PublicationChia-Seng Chang(Director)、Ray-Nien Kwo、Ching-Ray Chang、Shin-Nan Yang、Chi-Keung Chan、Mon-Shu Ho、Pen-Hsiu Chang、Jiun-Huei Proty Wu、Jong-Ching Wu、Di-Jing Huang、Pik-Yin Lai、Andy Y.G. Fuh、Yi-Chen Cheng, etc.
CJP Editorial BoardShin-Nan Yang(Convener)、Chi-Keung Chan(Vice Convenor)、Chia-Seng Chang、Chi-Ming Chen、Ikai Lo、James Nester、Ite A. Yu、Hsiang-Nan Li 、Minn-Tsong Lin、Ting-Wai Chiu、Hsiang-Kuang Chang、Yung-Fu Chen、Chin-Chun Tsai、Feng-Li Lin、Lin-Ni Hau、K. A. Chao、L. L. Chau、C. S. Liu、L. J. Sham
Physics Bimonthly Editorial BoardPen-Hsiu Chang(Convener)、Jiun-Huei Proty Wu(Vice Convenor)、Mon-Shu Ho、Jiunn-Yuan Lin、Lin Lin、Lin-Wen Chen、Yao-Huan Tseng、Chien-Cheng Kuo、Chun-Jung Chen、Chih-Lung Chou、Ming-Chien Lin、Chin-Shan Lue、Wen-Hao Chang、Chien-Chung Jeng、Ming-Chuan Chang、Sheng-Yun Wu、Ya-Chih Tsai、Ben-Li Young、Yue-Lin Huang
Division of DevelopmentChing-Ray Chang(Director)、Li-Chyong Chen(Vice Director)
Public Affairs CommitteeMinn-Tsong Lin(Convener)、Lien-Hui Lance Horng(Vice Convenor)、Ray-Nien Kwo、Chih-Ta Chia、Kuang-Yao Lo、Jung-Chun Huang、Chung-Yu Mou, etc.
International Affairs CommitteeChing-Ray Chang(Convener)、Ray-Nien Kwo、Li-Chyong Chen、Chia-Seng Chang、Ming-Fong Tai、Fu-Jen Kao、Chia-Liang Cheng、Jung-Chun Huang、Juhn-Jong Lin、Chin-Kun Hu、Shin-Nan Yang, etc.
Physics Education CommitteeChia-Liang Cheng(Convener)、Ray-Nien Kwo、Jong-Ching Wu、Ming-Fong Tai、Kuang-Yao Lo、Fu-Jen Kao、Chih-Ta Chia、Juhn-Jong Lin、Wen-Feng Hsieh、Minn-Tsong Lin、Yang-Yuan Chen、Yuan-Huei Chang、Chung-Yu Mou, etc.
Committee on Women in PhysicsChing Cheng(Convener)、Shu-Ching Yeh、Ching-Ray Chang、Yi-Chun Chen、Ming-Chuan Chang、Tsu-Yi Fu、Ya-wei Hsueh、Fu-Jen Kao、Mon-Shu Ho, etc.