Past directors and supervisors

Council, departments, and committees (2010-2011)

Council, departments, and committees (2010-2011)

Board of directorsDirector:
Jung-Chun Huang(President)、Yee Bob Hsiung(Vice President)、Chung-Yu Mou、Jong-Ching Wu、Mon-Shu Ho、Minn-Tsong Lin、Hsiu-Hau Lin、Jauyn Grace Lin、Jiunn-Yuan Lin、Hsiung Chou、Fu-Jen Kao、Lin-Ni Hau、Chii-Dong Chen、Peilong Chen、Di-Jing Huang、Ci-Ling Pan、Yan-Ten Lu、Wen-Feng Hsieh、Ming-Fong Tai、Kuang-Yao Lo
Supervisor:
Yeong-Der Yao、Andy Y.G. Fuh、Tzong-Jer Yang、Shin-Nan Yang、Yung-Sheng Liu
Secretary-General:
Chao-Ming Fu
Board of directors of General AffairsJung-Chun Huang、Yee Bob Hsiung、Jong-Ching Wu、Di-Jing Huang、Wen-Feng Hsieh
Supervisor of General AffairsYeong-Der Yao
Division of Finance and PersonnelJung-Chun Huang(President)、Yee Bob Hsiung(Vice President)、Yeong-Der Yao, etc.
Division of AcademyDi-Jing Huang(Director)、Jung-Chun Huang、Yee Bob Hsiung、Minn-Tsong Lin、Ci-Ling Pan、Hsiu-Hau Lin、Yan-Ten Lu、Jiunn-Yuan Lin、Lin-Ni Hau、Chii-Dong Chen、Yuan-Hann Chang, etc.
Division of PublicationJong-Ching Wu(Director)、Jung-Chun Huang、Yee Bob Hsiung、Shin-Nan Yang、Lin-Ni Hau、Jiun-Huei Proty Wu、Ming-Chuan Chang、Fu-Kwun Hwang、Mon-Shu Ho、Ci-Ling Pan、Jiunn-Yuan Lin、Peilong Chen, etc.
CJP Editorial BoardShin-Nan Yang(Editor-in-Chief)、Lin-Ni Hau(Deputy Editor-in-Chief)、Chia-Seng Chang、Ikai Lo、James Nester、Ite A. Yu、Xiao-Gang He、Chi-Keung Chan、Daw-Wei Wang、Chin-Chun Tsai、Feng-Li Lin、Kin-Wang Ng、Che Ming Ko、Jyhpyng Wang、Chin-Kun Hu、Sy-Sang Liaw、 Chong Der Hu、Wen-Feng Hsieh、Ling-Fong Li、Tsin-Fu Jiang、C. S. Liu、L. J. Sham、Priya Mahadevan
Physics Bimonthly Editorial BoardJiun-Huei Proty Wu(Editor-in-Chief)、Pen-Hsiu Chang、Ming-Chuan Chang、Jiunn-Yuan Lin、Lin-Wen Chen、Yao-Huan Tseng、Feng-Chuan Chuang、Ming-Chien Lin、Chiu-Hsien Wu、Sheng-Yun Wu、Ya-Chih Tsai、Chih-Wei Luo、Yi-Chun Chen, etc.
Division of DevelopmentYee Bob Hsiung(Director)、Wen-Feng Hsieh(Vice Director), etc.
Public Affairs CommitteeKuang-Yao Lo(Convener)、Chii-Dong Chen、Minn-Tsong Lin、Jauyn Grace Lin、Yan-Ten Lu、Hsiung Chou、Peilong Chen、Ming-Fong Tai
International Affairs CommitteeYee Bob Hsiung(Convener)、Ray-Nien Kwo、Ching-Ray Chang、Jung-Chun Huang、Yuan-Hann Chang、Mon-Shu Ho、Fu-Jen Kao、Chung-Yu Mou、Ci-Ling Pan、Hsiu-Hau Lin、Jauyn Grace Lin、Li-Chyong Chen、Chin-Kun Hu、Shin-Nan Yang、Ting-Kuo Lee
Physics Education CommitteeChao-Ming Fu(Convener)、Chii-Dong Chen、Kuang-Yao Lo、Yan-Ten Lu、Yuan-Hann Chang、Chung-Yu Mou、Ming-Fong Tai、Hsiung Chou、Jiunn-Yuan Lin
Committee on Women in PhysicsTsu-Yi Fu(Convener)、Mon-Shu Ho(Vice Convenor)、Ching-Ray Chang、Yi-Chun Chen、Ming-Chuan Chang、Ya-wei Hsueh、Fu-Jen Kao、Shih-ying Hsu、Ya-Ping Chiu, etc.