Past directors and supervisors

Council, departments, and committees (2012-2013)

Council, departments, and committees (2012-2013)

Board of directorsDirector:
Yee Bob Hsiung(President)、Fu-Jen Kao(Vice President)、Chien-Hua Pao、Chung-Yu Mou、Mon-Shu Ho、Jong-Ching Wu、Hsiung Chou、Jauyn Grace Lin、Minn-Tsong Lin、Guey-Lin Lin、Ya-Ping Chiu、Lin-Ni Hau、Yung-Kang Kuo、Chie-Tong Kuo、Chii-Dong Chen、Tsu-Yi Fu、Ding-Wei Huang 、Jung-Chun Huang、Hsiang-Lin Liu、Din-Ping Tsai、Kuang-Yao Lo
Supervisor:
Kwo-Ray Chu 、Ching-Ray Chang、Ray-Nien Kwo、Andy Y.G. Fuh、Shin-Nan Yang
Secretary-General:
Chao-Ming Fu
Board of directors of General AffairsYee Bob Hsiung、Fu-Jen Kao、Chung-Yu Mou、Jauyn Grace Lin、Kuang-Yao Lo
Supervisor of General AffairsChing-Ray Chang
Division of Finance and PersonnelYee Bob Hsiung(Director)、Fu-Jen Kao(Vice Director)
Division of AcademyJauyn Grace Lin(Director)、Yee Bob Hsiung、Fu-Jen Kao、Yung-Kang Kuo、Minn-Tsong Lin、Tsu-Yi Fu、Ya-Ping Chiu、Mon-Shu Ho、Chii-Dong Chen、Jung-Chun Huang、Hsiang-Lin Liu、Chien-Hua Pao、Guey-Lin Lin, etc.
Division of PublicationChung-Yu Mou(Director)、Yee Bob Hsiung、Fu-Jen Kao、Lin-Ni Hau、Ming-Chuan Chang、Fu-Kwun Hwang、Chin-Kun Hu、Yao-Huan Tseng、Jong-Ching Wu、Din-Ping Tsai, etc.
CJP Editorial BoardLin-Ni Hau(Editor-in-Chief)、Chin-Kun Hu(Deputy Editor-in-Chief)、Shin-Nan Yang、Chia-Seng Chang、Ikai Lo、James Nester、Ite A. Yu、Xiao-Gang He、Chi-Keung Chan、Chin-Chun Tsai、Feng-Li Lin、Kin-Wang Ng、Che Ming Ko、Jyhpyng Wang、Sy-Sang Liaw、 Chong Der Hu、Wen-Feng Hsieh、Ling-Fong Li、Tsin-Fu Jiang、C. S. Liu、L. J. Sham、Priya Mahadevan、P. K. Shukla、Yang-Fang Chen
Physics Bimonthly Editorial BoardMing-Chuan Chang(Editor-in-Chief)、Yao-Huan Tseng(Deputy Editor-in-Chief)、Chung-Yu Mou、Jiun-Huei Proty Wu、Chiu-Hsien Wu、Lin-Wen Chen、Ya-Chih Tsai、Yi Yang、Chi-Huang Lin、Tsung-Wei Chen、Chung-Lin Wu、Ting-Hua Lu、Chung-I Chou 、Yun-ju Chiu、Ching-Chi Chu、Hsiang-Shun Chou、Cen-Shawn Wu、Ming-Huey Huang, etc.
Division of DevelopmentFu-Jen Kao(Director)、Kuang-Yao Lo(Vice Director), etc.
Public Affairs CommitteeKuang-Yao Lo(Convener)、Minn-Tsong Lin、Hsiang-Lin Liu、Chie-Tong Kuo、Ding-Wei Huang 、Fu-Jen Kao、Mon-Shu Ho、Chii-Dong Chen
International Affairs CommitteeFu-Jen Kao(Convener)、Yee Bob Hsiung、Jauyn Grace Lin、Ya-Ping Chiu、Mon-Shu Ho、Jung-Chun Huang、Hsiang-Lin Liu、Guey-Lin Lin、Ting-Kuo Lee、Chin-Kun Hu、Ching-Ray Chang、Ray-Nien Kwo、Ci-Ling Pan、Lin-Ni Hau、Guang-Yu Guo、Shin-Nan Yang
Physics Education CommitteeChao-Ming Fu(Convener)、Kuang-Yao Lo、Yung-Kang Kuo、Minn-Tsong Lin、Tsu-Yi Fu、Chie-Tong Kuo、Chien-Hua Pao、Jong-Ching Wu、Ding-Wei Huang 、Chih-Ta Chia
Committee on Women in PhysicsShih-ying Hsu(Convener)、Ya-wei Hsueh(Vice Convenor)、Yi-Chun Chen、Ya-Ping Chiu、Hsien-Chung Kao、Shih-Ping Lai、Wen-Hao Chang、Shu-Fen Hu, etc.